Algemene Verkoop-, Leverings- en Gebruiksvoorwaarden van ParkAlert B.V.

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Bedrijfsinformatie ParkAlert:
ParkAlert B.V.
Beta Building
High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
Tel.: 040-8512239
Service: 085-4868586
info@parkalert.eu
www.parkalert.eu
Kamer van koophandel: 67539300
BTW nummer: NL857061781B01

1.2 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Abonnement - Het recht tot gebruik voor een overeengekomen periode van een Button, de
App en daarmee samenhangen diensten.
Activeren - Eerste ingebruikname van een App.
Afnemer - Een particulier die, of een bedrijf dat, Producten afneemt van ParkAlert en/of
rechtmatig gebruik maakt van een Product van ParkAlert.
Algemene Voorwaarden - De onderhavige Algemene Verkoop-, Leverings- en
Gebruiksvoorwaarden van ParkAlert B.V.
App - De ParkAlert App.
Button - Een ParkAlert Button.
ParkAlert - ParkAlert B.V., de verkoper en leverancier van de Button, de App en daarmee
samenhangen diensten, gevestigd in Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 67539300.
Privacy Policy -Weergave van het privacy beleid van ParkAlert, zoals gepubliceerd via de
Website en de Webshop, alsmede zoals weergegeven in de Algemene Voorwaarden.
Product(en) - Elk door ParkAlert geleverd dan wel ter beschikking gesteld product, inclusief
de Button en de App.
Webshop - Het digitale verkoopplatform van ParkAlert, bereikbaar via de Website.
Website - De website van ParkAlert - www.parkalert.eu.

1.3 De Algemene Voorwaarden worden verstrekt bij facturatie en zijn tevens ter inzage
beschikbaar op de Website en via de Webshop.
ParkAlert behoudt zich het recht voor in de Algemene Voorwaarden wijzigingen aan te
brengen, welke via de Website en de Webshop gepubliceerd worden.

1.4 Geschillen in verband met leveringen of diensten van ParkAlert of met de Algemene
Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde burgerrechter in Rotterdam, tenzij
wettelijke bepalingen anders voorschrijven.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i) het gebruik van de Webshop, (ii) elke
levering van Producten door ParkAlert, (iii) het gebruik van elke Button en/of App, (iv) met
de App samenhangende diensten en (v) elke overigens tot stand gekomen overeenkomst
tussen ParkAlert en Afnemer.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zijn, vernietigd
worden of door een rechter ongeldig worden verklaard, dan is dit alleen van toepassing op
de betreffende bepalingen en blijven alle overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden
onverminderd van kracht.

2.4 Door het behouden en/of in gebruik nemen van een Product stemt de Afnemer in met het
van toepassing zijn van de Algemene Voorwaarden.


Artikel 3 - Gebruik van de Producten


3.1 Het gebruik van de Button en van de App zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De App
kan gratis worden gedownload via de App Store (iOS) of Google Play Store (Android).
Voor gebruik dient de App met de Button te worden gekoppeld, door middel van de daartoe
in de App aanwezige procedure. Elke Button is hiertoe voorzien van een uniek nummer.

3.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is activeren van de App alleen mogelijk indien
zowel de aanschafprijs van de Button als de voor de App verschuldigde Abonnementsprijs is
voldaan.
Indien de Afnemer wel een Button bezit, maar nog geen Abonnement heeft, dan zal de App
de Afnemer doorverwijzen naar de Webshop voor aanschaffing van een Abonnement.

3.3 De Afnemer erkent kennis te hebben genomen van de handleiding, zoals deze op de
Website is gepubliceerd en tevens met de Button is meegeleverd, en verklaart naar beste
kunnen te handelen in overeenstemming met deze handleiding.

3.4 De Afnemer erkent dat de functionaliteit van de App kan worden beïnvloed door wijzigingen
in het besturingssysteem van de telefoon of tablet waarop deze is geïnstalleerd.

3.5 ParkAlert heeft het recht de App te wijzigen teneinde de functionaliteit van de App te
verbeteren. Het is de verantwoordelijkheid van de Afnemer om te controleren of de meest
recente versie van de App is geïnstalleerd.


Artikel 4 - Levering en uitvoering

4.1 ParkAlert zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
en bij het uitvoeren van bestellingen van Producten.


4.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer aan ParkAlert bij bestelling kenbaar
heeft gemaakt. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor een eventuele tijdige wijzing
van het adres.

4.3 ParkAlert zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 60
dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Voor particulieren
geldt een maximale leveringstermijn van 30 dagen.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 60 dagen
(particulieren: 30 dagen) nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in
dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Na annulering zal ParkAlert
het bedrag dat de Afnemer reeds betaald heeft onverwijld terugbetalen.

4.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij ParkAlert tot het
moment van aflevering.

4.5 De App maakt gebruik van programmatuur, technologie en gegevens van derden, waar
ParkAlert geen enkele invloed op heeft. ParkAlert zal zich inspannen om de App binnen de
beperkingen daarvan zo goed mogelijk te laten werken. Dit houdt echter geen
resultaatverplichting in.


Artikel 5 - Conformiteit en garantie

5.1 ParkAlert staat er voor in dat de Producten voldoen aan de door ParkAlert in aanbiedingen,
in brochures en op de Website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van ingebruikname bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

5.2 Op door ParkAlert geleverde Buttons wordt een fabrieksgarantie verstrekt van 1
kalenderjaar, ingaande de datum van levering van de Button.

5.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de Button, die zijn ontstaan als gevolg van normale
slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop ParkAlert geen invloed
kan uitoefenen.

5.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen bij verkeerd, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik
van de Producten en wanneer de Afnemer zelf heeft geprobeerd Producten te repareren.

5.5 Klachten over de Producten moeten binnen 14 dagen nadat de Afnemer de gebreken heeft
geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk of per e-mail worden ingediend
bij ParkAlert.


Artikel 6 - Aankoop en prijs

6.1 De door ParkAlert voor Buttons vermelde, dan wel anders overeengekomen, prijs betreft
een eenmalige aanschafprijs. De Button wordt, na betaling hiervan, eigendom van de
Afnemer.


6.2 Voor het gebruik van de App, samen met de Button, dient een Abonnement te worden
afgesloten.
Bij aanschaf van een Button wordt (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) een eerste
Abonnement meegeleverd en in rekening gebracht.

6.3 Abonnementen zijn alleen beschikbaar voor periodes van 12 maanden.
Abonnementen worden na afloop automatisch voor 12 maanden verlengd, tenzij de
Afnemer het Abonnement uiterlijk 30 dagen voor afloop opzegt.
Wanneer ParkAlert een aflopend Abonnement niet automatisch heeft verlengd, kan de
Afnemer het Abonnement via de Webshop alsnog verlengen.
Voor niet verlengde Abonnementen wordt het gebruik van de App geblokkeerd.

6.4 ParkAlert zal automatische verlengingen van Abonnementen innen door middel van
automatische incasso (SEPA Incasso Algemeen Doorlopend). De afnemer dient voldoende
saldo te hebben op de door hem of haar opgegeven bankrekening, zodat ParkAlert het
verschuldigde bedrag voor de verlenging van het Abonnement kan innen.
Wanneer de Afnemer niet betaalt (bijvoorbeeld wegens storno of onvoldoend saldo op de
bankrekening) wordt het Abonnement geblokkeerd.

6.5 Tussentijdse opzegging van Abonnementen is niet mogelijk. Bij tussentijdse beëindiging van
het gebruik van de Producten wordt geen geld gerestitueerd.

6.6 Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, plaats te vinden
binnen 8 dagen na factuurdatum, conform de wijze van betaling, zoals op de factuur
vermeld. Verrekening van inhoudingen of kortingen is niet toegestaan.

6.7 Wanneer facturen niet binnen de geldende termijn worden betaald kan ParkAlert gemaakte
incassokosten, alsmede wettelijke rente, in rekening brengen. Tevens heeft ParkAlert het
recht om niet-betaalde Abonnementen te blokkeren.

6.8 Aankopen via de Webshop dienen direct via de aanwezige betaalmodule te worden betaald.
Afgesloten Abonnementen zijn na betaling direct actief.

6.9 Afnemers die aankopen, die via de Webshop zijn gedaan, conform de wettelijke bepalingen
daaromtrent wensen te herroepen, moeten dit binnen 14 dagen schriftelijk of per e-mail
kenbaar maken. De Afnemer ontvangt vervolgens een e-mail met terugzendinstructies voor
de eventueel reeds geleverde Button(s).
Het door de Afnemer betaalde bedrag wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de melding
door ParkAlert terugbetaald. Terugbetaling vindt echter nimmer plaats voordat reeds
geleverde Buttons zijn geretourneerd.


Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1 ParkAlert is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik (dan wel
het niet kunnen gebruiken) van de App, inclusief schade veroorzaakt door virussen of
onjuistheid of onvolledigheid van de gebruikte technologie.


7.2 ParkAlert is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de telefoon of
tablet waarop de App is geïnstalleerd, met inbegrip van het vertraagd aankomen van
elektronische berichten, het verbruik van capaciteit en het overbrengen van virussen.

7.3 ParkAlert is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit door de Afnemer verstrekte
foutieve informatie of gegevens.

7.4 ParkAlert kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door het
onvoldoende functioneren van de telefoon of tablet en/of netwerken of diensten van
derden.

7.5 ParkAlert is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde
winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Indien en voor zover aansprakelijkheid wordt vastgesteld, geldt deze derhalve uitsluitend
voor directe schade. Vergoeding van deze schade is beperkt tot maximaal het bedrag dat de
Afnemer aan ParkAlert heeft betaald in de 12 maanden voorafgaande aan de schade.

7.6 Eventuele schadeclaims op basis van aansprakelijkheid van ParkAlert dienen onverwijld
schriftelijk en gemotiveerd bij ParkAlert te worden ingediend. Niet ingediende aanspraken
vervallen zes maanden na het ontstaan van de schade.

7.7 De in dit artikel vermelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van ParkAlert.


Artikel 8 - Privacy

8.1 ParkAlert heeft haar privacy beleid geformuleerd in de hieronder opgenomen Privacy Policy.
Deze Privacy Policy maakt onverbrekelijk onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden.

8.2 De Privacy Policy is tevens separaat op de Website en in de Webshop gepubliceerd.