Privacybeleid


Teneinde de privacy van individuele personen rondom persoonsregistraties bij ParkAlert te
kunnen waarborgen, alsmede teneinde hen daarover te informeren, heeft ParkAlert
onderstaande Privacy Policy opgesteld en gepubliceerd op haar Website, in haar Webshop en
als bijlage bij haar Algemene Verkoop-, Leverings- en Gebruiksvoorwaarden.

 Bedrijfsinformatie ParkAlert:
ParkAlert B.V.
Beta Building
High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
Tel.: 040-8512239
info@parkalert.eu
www.parkalert.eu
Kamer van koophandel: 67539300

 Door gebruik te maken van de Producten, waaronder de Button en de App, en derhalve in te
stemmen met de Algemene Voorwaarden, stemt de Afnemer in met het privacy beleid van
ParkAlert en geeft de Afnemer daarmee nadrukkelijk toestemming tot het behandelen door
ParkAlert van persoonlijke gegevens van de Afnemer, zoals omschreven in deze Privacy
Policy.

 Voor levering van de Button, alsmede voordat men de App gebruikt, zal (in direct contact,
dan wel in de Webshop) worden gevraagd om bepaalde gegevens te verstrekken. Een
Afnemer is nooit verplicht om persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens, in te voeren.
Om volledig van de Producten gebruik te kunnen maken, is het echter noodzakelijk om een
beperkt aantal gegevens te verstrekken, zoals een afleveradres en een e-mailadres. Indien en
voor zover dit persoonlijke gegevens betreft, worden deze door ParkAlert in eerste instantie
gebruikt om de werking van de Producten te ondersteunen.
Door het verstrekken van deze gegevens geeft de Afnemer toestemming voor het gebruik
van deze gegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy.

 Verder kunnen de verstrekte gegevens gebruikt worden om Afnemers op verzoek informatie
toe te sturen, voor de uitvoering van de gesloten overeenkomsten, om contact met
Afnemers te onderhouden en om Afnemers te informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen
binnen ParkAlert.

 De gegevens die ParkAlert verzamelt worden bewaard tot het einde van de contractperiode.
Factuur- en betaalgegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijke
bewaarplicht, zijnde zeven jaar.

 ParkAlert slaat alle gegevens op op beveiligde servers in landen binnen de Europese Unie.
Deze informatie is beveiligd en niet toegankelijk voor onbevoegden.


 De Afnemer kan te allen tijde toegang verzoeken tot de gegevens die over de Afnemer zijn
verzameld, alsmede hiervan een kopie opvragen.
De Afnemer heeft het recht om een eerder verleende toestemming van het gebruik van
persoonlijke gegevens, geheel of gedeeltelijk, in te trekken.
De Afnemer kan tevens verzoeken om persoonlijke gegevens aan te passen, te corrigeren of
te verwijderen. Volledige verwijdering van de persoonlijke gegevens kan inhouden dat
ParkAlert, zonder terugbetaling van Abonnementsgelden, haar dienstverlening aan Afnemer
beëindigt.